Herecká škola Zlín 

 

Vedoucí oboru: MgA. Milan Hloušek

Herecká škola ve Zlíně je součástí Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění, a to jako její Dramatický ateliér - obor Hudebně dramatické umění. Tato herecká škola připravuje studenty k samostatné profesionální práci v divadlech, rozhlase, audovizuálních médiích a v dalších oblastech kultury. Herecká škola může být i přípravou k dalšímu studiu na vysokých uměleckých školách.

Spolupráce s Městským divadlem Zlín

Velkou výhodou herecké školy ve Zlíně je její úzká spolupráce s Městským divadlem Zlín:
- Posluchači herecké školy studují pod vedením pedagogů, kteří jsou aktivními umělci - členy zlínského uměleckého souboru.
- Na prknech MDZ vykonávají studenti II. a III. ročníku svou odbornou praxi. 
- S aktuálními trendy současného divadla se posluchači herecké školy seznamují na přehlídkách a festivalech českých divadel a v neposlední řadě i ve Zlíně, kde se aktivně zapojují do festivalového dění při přehlídce MDZ SETKÁNÍ - STRETNUTIE.
- Od září 2011 bude v MDZ sídlit i školní scéna - divadlo MANDRAGORA, na které vznikají absolventské inscenace třetího ročníku. Studenti herecké školy tak budou moci naplno využívat kvalitního technického zázemí MDZ a jeho zavedených hracích prostor v Dílně 9472 (v bývalém Divadélku v klubu).

Nemálo absolventů herecké školy ve Zlíně získalo své první angažmá právě v MDZ, některé zde můžete vidět hrát i v současnosti.

Náplň studia
V 1. ročníku pomáhají studenti herecké školy při přípravě studentských představení jako kulisáci, zvukaři, osvětlovači, inspicienti, prodávají vstupenky apod. Ve 2. ročníku dostávají příležitost účinkovat v představeních Městského divadla Zlín a ve 3. ročníku připravují až čtyři absolventská představení (v režii pedagogů herecké výchovy, studentů režie JAMU a profesionálních režisérů), ve kterých se mohou prezentovat ředitelům a uměleckým šéfům divadel.


Tříleté studium vede studenty především k rozvijení vlastních osobních a osobnostních předpokladů pro uplatnění v oboru. Současně jim poskytuje teoretický základ v předmětech dějiny divadla a kultury a teorie divadla a dramatické tvorby. Dává jim také možnost důkladného studia jednoho ze světových jazyků. V praktických předmětech je hlavní důraz kladen na hereckou výchovu, jevištní řeč a umělecký přednes, na jevištní pohyb a na hlasovou výchovu a zpěv. Hlasová výchova, jevištní řeč a umělecký přednes se vyučují formou individuálních hodin. Součástí učebního plánu jsou také hodiny estetiky, psychologie, tvořivé dramatiky, hudební nauky, hry na hudební nástroj a herecké práce s mikrofonem. Pohybová výchova zahrnuje akrobacii, step, šerm, tanec a pantomimu.

Základní informace o studiu
Forma studia: tříleté denní studium zakončené absolutoriem. Absolutorium se skládá z obhajoby absolventské role a ze zkoušek z cizího jazyka a teoretických předmětů. Absolventi získávají titul "DiS." (diplomovaný specialista).
Školné 2000,- Kč měsíčně (září-červen), jednorázové zápisné v prvním ročníku 1200,- Kč.
Herecká škola nezajišťuje a neposkytuje ubytování (možnost v domovech mládeže nebo v soukromí).
Podmínky k přijetí ke studiu: maturita a úspěšné složení talentových zkoušek.

Termín odevzdání přihlášek je vždy do konce května, pro doplňovací přijímací řízení je možné se přihlásit ještě počátkem srpna.

S přihláškou zašle uchazeč:

- jednu fotografii
- vlastní životopis, který sám nadiktuje na audiokazetu nebo CD (max. 5 min.)
- čerstvou zprávu o foniatrickém vyšetření (jeden měsíc).

Obsah přijímacího řízení
Každý uchazeč si připraví:
- dvě básně
- dva monology
- dvě písně (z toho alespoň jednu národní)

Výběr by měl vycházet z typu, založení a mentality uchazeče. Přijímací zkoušky prověří dispozice uchazečů v oblasti mluvního projevu,hudebního sluchu a hlasu, pohybu (cvičební úbor s sebou), herectví, všeobecného kulturního přehledu a znalostech v hudebně dramatickém umění.

 

 www.skolaumeni.cz